INFOLINIA: 530522822; 530522622

eltom@int.pl

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego        EL-TOM Usługi Handel Rękodzieło

 

I. Ogólne informacje o sklepie:

 

Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep-eltom.pl prowadzony jest przez firmę       EL-TOM Usługi Handel Rękodzieło Elżbieta Michalewicz zarejestrowaną pod adresem 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Londyńska 14A/10 NIP 9271260580, REGON 381953561 zwaną            w dalszej części jako EL-TOM

 

II. Ochrona danych osobowych

 

1. Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.sklep-eltom.pl są przetwarzane przez   EL-TOM

2. Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić firmie EL-TOM realizację umowy lub usługi w należyty sposób.

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych klientów znajdują

się w „Polityce prywatności”.

 

III. Ceny

 

1. Wszystkie ceny podawane ws klepie internetowym na stronie www.sklep-eltom.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).

2. W sklepie internetowym stosowane są następujące kategorie cenowe:

a) Cena detaliczna - standardowa cena sprzedaży oferowanych towarów i usług

b) Cena promocyjna – cena obowiązująca przy sprzedaży towaru w okresie jego promocji

 

IV. Zamówienia

 

1. Sklep internetowy www.sklep-eltom.pl umożliwia Klientom:

a) składanie zamówień (ofert zakupu) towarów dostępnych w sklepie internetowym i zawierania umów sprzedaży na odległość.

b) uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym.

2. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na

stronie www.sklep-eltom.pl kierowane do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

3. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.sklep-eltom.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

4. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez EL-TOM

5. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „wysłane” lub „odebrane osobiście”.

6. Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej u kuriera) wynosi 6499 PLN. W przypadku gdy wartość zamówienia przewyższa ww. kwotę, sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.

7. W przypadku złożenia zamówienia towarów wymienionych w poz. 28a– 28c załącznika nr 11 do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054,    z późn. zm.), w tym komputerów przenośnych, tabletów, notebooków, laptopów, telefonów komórkowych, w tym smartfonów, konsol do gier wideo, w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, na kwotę co najmniej 20000 zł netto, umowa może być zawarta po spełnieniu przez Klienta warunków przedstawionych przez EL-TOM. Płatność za ww.towary może nastąpić wyłącznie z rachunku płatniczego Klienta, który umożliwi EL-TOM identyfikację składającego zlecenie płatnicze.

 

V. Dostawa

 

1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.sklep-eltom.pl dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.

2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:

a) czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki, przekazanie paczki przewoźnikowi)

b) czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.

3. Przy każdym produkcie dostępnym w sklepie, obok aktualnej ceny, uwidoczniony jest orientacyjny czas wysyłki towaru. Czas ten nie obejmuje czynności przewoźnika (odbioru paczki, jej transportu i dostarczenia)

4. Jeżeli nie ustalono inaczej, EL-TOM wydaje towar nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy (przyjęcia oferty).

5. Faktury wystawiane są w dacie przygotowania towaru do wysyłki wg kolejności przyjętych zamówień do realizacji.

6. Wraz z towarem wydawane są dokumenty sprzedaży: faktura VAT lub paragon fiskalny.

7. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, EL-TOM zaleca sporządzić protokół szkodowy.

 

VI. Sposoby płatności

 

 1. Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:
  a) Przed wydaniem towaru klientowi:
    • Przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy EL-TOM
    • Przelewem internetowym na rachunek bankowy EL-TOM za pośrednictwem portali Przelewy24 lub tpay.com

      b) W momencie odbioru towaru:

    • Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt
    • Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

2. EL-TOM może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności . W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane na zamówieniu potwierdzonym przez EL-TOM jako przyjęte do realizacji.

3. W przypadku wybrania sposobu płatności–przelewem lub kartą kredytową, Klient powinien uiścić cenę niezwłocznie, a w przypadku płatności za pobraniem - przy odbiorze.

4. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem portali tpay.com konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:

Do korzystania z Serwisu wymagane są co najmniej: dostęp do Internetu, poprawnie skonfigurowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie oraz czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej. Tpay oraz EL-TOM nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Płatnika do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.

 

VII. Zwrot towaru przez konsumenta

 

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust.2 i art.35 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie - formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia dostawy kompletnego zamówienia zamawiającemu.

4. W celu identyfikacji zwracanej rzeczy wskazane jest podanie numeru zamówienia. Numer

ten można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej lub pracownika sklepu internetowego realizującego zamówienie. Numer zamówienia powinien być opisany w widocznym miejscu na dokumencie sprzedaży. Brak numeru zamówienia nie stanowi przeszkody w zwrocie rzeczy.

5. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.

6. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. EL-TOM nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki.

7. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art.21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.           o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. W odniesieniu do promocji polegających na umożliwieniu nabycia innego (dodatkowego) towaru w obniżonej cenie, warunkiem skorzystania z promocji jest zawarcie (trwanie w obrocie prawnym) umowy sprzedaży towaru objętego promocją, o której mowa powyżej, z EL-TOM. Utrata statusu kupującego (np. w wyniku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny) jest równoznaczna z naruszeniem warunków prowadzonej promocji i będzie skutkować dokonaniem korekty ceny sprzedaży w odniesieniu do towaru, który nabyto w obniżonej cenie, poprzez podwyższenie jego ceny do ceny regularnej, obowiązującej     w dniu dokonania zamówienia. Kupującemu zostanie zwrócona cena zwróconego towaru po potrąceniu o wartość korekty dokumentu sprzedaży wystawionego do towaru promocyjnego (dodatkowego).

10. EL-TOM nie stosuje polityki towarów zastępczych.

 

VIII. Gwarancja i rękojmia

 

1. Postanowienia niniejszego rozdziału mają zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy EL-TOM Usługi Handel Rękodzieło Elżbieta Michalewicz, z siedzibą przy ulicy Londyńskiej 14A/10 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP 9271260580, REGON 381953561 a Klientami.

2. EL-TOM ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia). Zasady odpowiedzialności w ramach rękojmi regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

3. EL-TOM udziela nabywcy towaru gwarancji na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres gwarancji wskazany jest w tabeli specyfikacji gwarancji (wyrażony w postaci xx, gdzie xx to liczba miesięcy) oraz liczy się od daty sprzedaży towaru.

4. Towar posiadający gwarancję producenta, opisany informacją o gwarancji w serwisie zewnętrznym, nie podlega gwarancji EL-TOM i powinien być serwisowany wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez Producenta towaru zgodnie z warunkami gwarancji producenta. Gwarancja producenta dla przedsiębiorców ograniczona jest do okresu podanego w gwarancji producenta, z zastrzeżeniem, że może ona być całkowicie wyłączona wobec towarów przeznaczonych do użytku konsumenckiego.

5. Gwarancja na towar sprzedany konsumentowi nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta względem EL-TOM wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

6. Zgłaszając wadę towaru Klient określa, czy dochodzi swoich roszczeń z tytułu gwarancji czy rękojmi. Jeżeli Klient jest konsumentem i nie dokonał wyboru, EL-TOM rozpatruje reklamację       w oparciu o zasady dotyczące rękojmi.

7. Obowiązkiem gwaranta jest naprawienie wadliwej rzeczy, a w zależności od decyzji Serwisu wymiana lub zwrot ceny.

8. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski.

9. Uprawnienia Nabywcy towaru z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż EL-TOM;    w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami EL-TOM i producenta towaru; w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami EL-TOM i producenta towaru; w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarcia instalacji elektrycznej; w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.

10. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, EL-TOM stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, EL-TOM poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez EL-TOM kosztów.

11. W przypadku roszczeń z tytułu rękojmi, Klient może żądać: naprawy towaru, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny albo – w przypadku wad istotnych – odstąpienia od umowy ze wzajemnym zwrotem świadczeń.

12. Jeśli Klient zażąda obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy EL-TOM ma prawo odmówić spełnienia żądania Klienta, proponując niezwłoczną i niewiążącą się z nadmiernymi niedogodnościami dla Klienta wymianę Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcie wady, chyba że Produkt był już wymieniony lub naprawiany albo mimo reklamacji nie został wymieniony na wolny od wad lub wada nie została usunięta.

13. W przypadkach niewymienionych w ust. 12 EL-TOM ma prawo odmówić spełnienia żądania Klienta w ramach roszczeń z tytułu rękojmi jeżeli żądanie jest niemożliwe do zrealizowania albo wymagałoby nadmiernych kosztów. W takich sytuacjach EL-TOM zaproponuje Klientowi inne rozwiązanie.

14. Jeżeli kupującym nie jest konsument odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.

15. Należy zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sprzedawcę.

16. EL-TOM nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.

 

IX. Procedura reklamacji

 

1. Niniejsza procedura ma zastosowanie do:
a) roszczeń z tytułu gwarancji,

b) roszczeń z tytułu rękojmi.

2. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez EL-TOM oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta.

3. EL-TOM rozpatruje reklamacje w ciągu:

a) 14 dni od otrzymania oświadczenia klienta i towaru – w przypadku roszczeń z tytułu rękojmi;

b) 14 dni roboczych od otrzymania oświadczenia klienta i towaru – w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji, przy czym w przypadku wystąpienia konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia reklamacyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.

4. Jeśli oświadczenie Klienta, o którym mowa w ust. 2 nie zawiera żądania co do sposobu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi lub zgłoszone żądanie nie może być uwzględnione, np. jako niemożliwe do zrealizowania albo wymagające nadmiernych kosztów, EL-TOM niezwłocznie zwróci się do Klienta o dookreślenie swojego żądania lub zaproponuje inny sposób rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.

5. W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji, decyzję o naprawie wadliwego towaru, wymianie lub zwrocie zapłaconej ceny podejmuje EL-TOM

6. Zwrot towaru w ramach procedury reklamacyjnej jest bezpłatny.

7. Sposób dostarczenia sprzętu w ramach procedury reklamacyjnej:

a) klient może wysłać sprzęt na koszt EL-TOM za pośrednictwem firmy spedycyjnej DPD pod warunkiem, iż zostanie poprawnie wypełniony formularz zgłoszenia reklamacji.

b) dostarcza towar własnym staraniem do siedziby firmy EL-TOM

8. W celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej, Klient powinien dostarczyć towar do        EL-TOM w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w szczególności dokumentacją, sterownikami, kablami. Klient może dostarczyć towar również w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu serwisu                    (w szczególności dotyczy to monitorów, zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, telefonów itd.).

9. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Towar posiadający gwarancję producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym EL-TOM i może być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie                  z warunkami udzielonej gwarancji.

10. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe; jednakże w celu jej identyfikacji w systemie reklamacyjnym EL-TOM wskazane jest wypełnienie formularza zgłoszenia reklamacyjnego i dołączenie do reklamowanego towaru lub przesłanie w wiadomości e-mail.

11. EL-TOM rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w EL-TOM.       W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji, do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np.kserokopię dokumentu sprzedaży) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi, prosimy o załączenie do reklamowanego towaru dowodu zawarcia umowy w celu identyfikacji umowy sprzedaży i usprawnienia procedury reklamacyjnej.

12. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania. W przypadku reklamacji niezasadnej, zgłoszonej na podstawie gwarancji, EL-TOM może żądać zwrotu kosztów przesyłki.

13. Niniejszym informujemy, iż naprawa sprzętu elektronicznego wiąże się z istotnym ryzykiem utraty danych zawartych w jego pamięci. W związku z tym Klient zobowiązany jest do sporządzenia kopii zapasowej wszystkich danych znajdujących się na nośniku/wprowadzonych do pamięci urządzenia. Wyłączną odpowiedzialność za dane znajdujące się na nośniku ponosi Klient. W przypadku, gdy Klient dostarcza wraz z wadliwym towarem dodatkowe akcesoria, nośniki, oprogramowanie zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej informacji o tym fakcie.

14. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, EL-TOM wzywa klienta na piśmie do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu, EL-TOM jest uprawniony do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru. Opłata ta wynosi 3% średniej miesięcznej ceny wynajmu 1m2 powierzchni magazynowej w miejscowości jego przechowywania za każdy 1m2 zajętej przez towar powierzchni magazynowej. Opłata naliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przechowywania towaru.

 

X. Serwis

 

1. Adres, pod którym należy składać reklamacje:

EL-TOM Usługi Handel Rękodzieło Elżbieta Michalewicz

Ul. Londyńska 14A/10

66-400 Gorzów Wielkopolski

2. Kontakt z serwisem:

Tel. 530 522 822

E-mail eltom@int.pl

 

XI. Postanowienia końcowe

 

1. W kontaktach z klientem, EL-TOM korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (e-mail, telefon).

2. EL-TOM ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).

3. EL-TOM informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U. 2001.4.25 ze zm.).

4. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit.b ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

5. EL-TOM nie zgadza się na pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich, przez podmiot uprawniony w rozumieniu art. 31 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016 r. poz. 1823), zgodnie z rejestrem Prezesa UOKIK: https://uokik.gov.pl/download.php?id=1480

W przypadku sporu konsumenckiego sugerujemy kontakt z najbliższym rzecznikiem praw konsumenckich, Państwowym Inspektoratem Inspekcji Handlowej lub sądem powszechnym.

11.Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.sklep-eltom.pl

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia odbioru zamówienia

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl